قیمت پروفیل (قوطی) امروز

کارخانه تولیدکننده

نام محصول قیمت ابعاد ضخامت طول وزن محل بارگیری

پروفیل 90*90 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 100*100 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 70*70 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 60*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 40*80 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 80*80 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 50*50 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 20*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 30*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 40*60 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 30*40 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید

پروفیل 40*100 ضخامت 2 میلیمتر فولاد آپادانا

تماس بگیرید